Política de privacidade

Información básica sobre Protección de Datos

Responsable Voladuras Carmona SA
Finalidade Prestación de servicios online
Xestión de usuarios web
Comunicacións comerciais relacionadas cos nosos servizos
Lexitimación Consentimento expreso e interese lexítimo
Destinatarios Non se ceden datos a terceiros, salvo obriga legal
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos nas cláusulas anexas que se atopan en https://voladurascarmona.es/gl/privacidad

En Voladuras Carmona SA traballamos para ofrecerche a través dos nosos produtos e servizos a mellor experiencia posible. Nalgúns casos, é necesario recabar información para conseguilo. Impórtanos a túa privacidade e cremos que debemos ser transparentes ao respectoo.

Por todo isto, e a efectos do previsto no REGLAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 27 de abril de 2016 (en diante, “RGPD”) relativo a protección das personas físicas no que respecta ao tratamento de datos personais e a libre circulación destes datos, e a LEY 34/2002, de 11 de Xullo, de Servizos da Sociedade da información e de comercio electrónico (en diante, “LSSI”), Voladuras Carmona SA informa ao usuario que, como responsable do tratamento, incorporará os datos de carácter persoal facilitados polos usuarios nun ficheiro automatizadotizado.

O noso compromiso comeza por explicarche o seguinte:

 • Recóllense os teus datos para que a experiencia de usuario mellore, atendendo aos teus intereses e necesidades.
 • Somos transparentes en relación aos datos que obtemos acerca de ti e a razón pola que o facemos.
 • A nosa intención é ofrecerche a mellor experiencia posible. Por isto, cando imos a usar a túa información persoal farémolo sempre cumprindo a normativa, e cando sexa preciso, solicitaremos o teu consentimentoo.
 • Entendemos cos teus datos pertencenche. Polo tanto, se decides non autorizarnos a procesalos podes solicitarnos que deixemos de tratarlos.
 • A nosa prioridade consiste en garantizar a túa seguridade e tratar os teus datos dacordo coa normativa europea.

Se desexas obter máis información sobre o tratamento dos teus datos, consulta os distintos apartados da política de privacidade que se encontran a continuación:

¿Quen é o responsable do tratamento dos seus datos persoais??

Identidad: Voladuras Carmona SA
Domicilio social: C/Obradoiro nº44, 15190 A Coruña
C.I.F. no: A15570740
Email: administracion@voladurascarmona.es

Voladuras Carmona SA designou un Delegado de Protección de Datos ou unha persoa de contacto interna dentro da súa organización. Se desexas facer unha consulta en relación ao tratamento dos teus datos persoais, podes poñerte en contacto con él mediante o correo administracion@voladurascarmona.es

¿Qué datos persoais recopilamos?

Os datos persoais que o usuario pode chegar a proporcionar:

 • Nome, dirección e data de nacemento.
 • Número de teléfono e dirección de correo electrónico.
 • Ubicación.
 • Información relativa a pagos e devolucións.
 • Dirección IP, data e hora na que accediches aos nosos servizos, navegador de internet que uses e datos sobre o sistema operativo do dispositivo.
 • Calquera outra información ou datos que decidas compartir con nós.

Nalgúns casos, é obrigatoria a cumprimentación do formulario de rexistro para acceder e disfrutar de determinados servizios ofrecidos na web; ademáis, non facilitar os datos persoais solicitados ou o non aceptar a presente política de protección de datos supón a imposibilidade de suscribirse, rexistrarse ou participar en calquera das promocións nas que se soliciten datos carácter persoal.

¿Por qué e para qué tratamos os teus datos?

En Voladuras Carmona SA tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas cas seguintes finalidades:

 • Xestionar pedidos ou contratar algún dos nosos servizos, xa sexa online ou nas tendas físicas.
 • Xestionar o envío da información que nos soliciten.
 • Desenvolver accións comerciais e realizar o mantemento e xestión da relación co usuario, así como a xestión dos servizos ofrecidos a través do sitio web e as labores de información, podendo realizar valoracións automáticas, obtención de perfís e labores de segmentación dos clientes co obxecto de personalizar o trato conforme as súas características e necesidades e mellorar a experiencia en líña do cliente.
 • Desenvolverr e xestionar os concursos, sorteos ou outras actividades promocionais que se poidan organizar.
 • Nalgúns casos será preciso facilitar información a Autoridades ou terceiras empresas por motivos de auditoría, así como manexar datos persoais de facturas, contratos e documentos para responder a reclamacións de clientes ou das Administracións Públicas

Informamos cos datos persoais que se obteñan como consecuencia do teu rexistro como usuario formarán parte do Rexistro de Actividades e operaciones de Tratamento (RAT), que se actualizará periódicamente dacordo co establecido no RGPD

¿Cal é a lexitimación para o tratamiento dos teus datos?

O tratamento dos teus datos pode fundamentarse nas seguintes bases legais:

 • Consentimento do interesado para a contratación de servizos e produtos, para os formularios de contacto, as solicitudes de información ou alta en e-newsletters.
 • Interese lexítimo para o tratamento de datos dos nosos clientes en accións de marketing directo e consentimento expreso do interesado para todo o relativo as valoracións automáticas e elaboración de perfís.
 • Cumprimento de obligacións legais para prevención do fraude, comunicación con Autoridades públicas e reclamacións de terceiros.

¿Canto tempo conservamos os teus datos?

O tratamento dos datos coas finalidades descritas manteranse durante o tempo preciso para cumprir coa finalidade da súa recollida (por exemplo, mentras dure a relación comercial), así como para o cumprimento das obligacións legais que se deriven do tratamento dos datos.

¿A qué destinatarios comunícanse os teus datos?

Nalgúns casos, solo cando sexa preciso, Voladuras Carmona SA proporcionará datos dos usuarios a terceiros. Con todo, nunca se venderán os datos a terceiros. Os proveedores de servizos externos (por exemplo, proveedores de pago ou empresas de reparto) cos que Voladuras Carmona SA traballe poden usar os datos para proporcionar os servizos correspondentes, con todo, non usarán dita información para fins propios ou para cesión a terceiros.

VoladurasVoladuras Carmona SA procura garantizar a seguridade dos datos persoais cando se envían fora da empresa e asegúrase cos terceiros proveedores de servizo respectan a confidencialidade e contan cas medidas adecuadas para protexer os datos persoais. Ditos terceiros teñen a obriga de garantizar ca información trátase conforme a normativa de privacidade de datos.

Nalgúns casos, a ley pode esixir que se revelen datos persoais a organismos públicos ou outras partes, solo se revelará o estrictamente preciso para o cumprimento de ditas obrigas legais

Os datos persoais obtidos tamén poderán ser compartidos con outras empresas do grupo.

¿Onde se almacenan os teus datos?

Con carácter xeral, os datos almacenanse dentro da UE. Os datos enviados a terceiros que non pertenzan a UE, asegurarémonos que ofrezan un nivel de protección suficiente, xa sexa porque contan con Normas Corporativas Vinculantes (BCR) ou porque estén adheridos ao “Privacy Shield”.

¿Qué dereitos te asisten e cómo podes exercerlos?

Podes dirixir as túas comunicacións e exercitar os teus dereitos mediante unha petición no seguinte correo electrónico: administracion@voladurascarmona.es

En virtud do que establece o RGPD podes solicitar:

 • Dereito de acceso: podes pedir información daqueles datos persoais de que dispoñamos acerca de ti. Dereito de rectificación: podes comunicar calquer cambio nos teus datos persoaises.
 • Dereito de supresión e ao esquezo: podes solicitar a eliminación previo bloqueo dos datos persoais. Dereito de limitación ao tratamento: supón a restricción do tratamento dos datos persoaisales.
 • Dereito de oposición: podes retirar o consentemento do tratamento dos datos, opoñéndote a que se sigan tratando.
 • Dereito a portabilidade: nalgúns casos, podes pedir unha copia dos datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica para a súa transmisión a outro responsable
 • Dereito a non ser obxecto de decisións individualizadas: podes solicitar que non se tomen decisións baseadas únicamente no tratamento automatizado, incluindo a elaboración de perfís, que produza efectos xurídicos ou afecte significativamente ao interesado

Nalgúns casos, poderase rexeitar a solicitude se solicitas que se eliminen datos precisos para o cumprimento de obrigas legais.

Ademáis, se tes algunha queixa sobre o tratamento dos datos podes presentar unha reclamación a autoridade de protección de datos.

¿Quen é o responsable da exactitude e veracidade dos datos facilitados?

O usuario é o único responsable da veracidade e corrección dos datos incluidos, exonerando a Voladuras Carmona SA de calquera responsabilidade ao respecto. Os usuarios garantizan e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprometense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de rexistro ou suscripción. Voladuras Carmona SA resérvase o dereito de finalizar os servizos contratados celebrados cos usuarios, no caso cos datos facilitados sexan falsos, incompletos, inexactos ou non estén actualizados.

Voladuras Carmona SA non responde da veracidade das informacións que non sexan de elaboración propia e das que se indique outra fonte, polo que tampouco asume responsabilidade algunha en canto a hipotéticos perxuicios que poidieran orixinarse polo uso de dita información.

Voladuras Carmona SA resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida nas súas páxinas web podendo incluso limitar ou non permitir o acceso a dita información. Exonérase a Voladuras Carmona SA de responsabilidade ante calquer dano ou perxuicio que poidera sufrif o usuario como consecuencia de erros, defectos ou omisións, na información facilitada por Voladuras Carmona SA sempre que proceda de fontes alleas a mesma

Asemáis, o usuario certifica que é maior de 14 anos e que posue a capacidade legal precisa para a prestación do consentimiento en canto ao tratamento dos seus datos de carácter persoal.

¿Cómo tratamos os datos persoaiss dos menores de idade?

En principio os nosos servizos non van dirixidos específicamente a menores de idade. Con todo, no suposto de que algún deles dirixase a menores de catorce anos, de conformidade co artigo 8 do RGPD e ao artigo 7 da LO3/2018, de 5 de decembro (LOPDGDD), Voladuras Carmona SA esixirá o consentemento válido, libre, inequívoco, específico e informado dos seus titores legais para tratar os datos persoais dos menores. Neste caso, se esixirá o DNI ou outra forma de identificación de quen preste o consentemento.

No caso de maiores de catorce anos poderá procederse ao tratamento dos datos co consentemento do usuario, exceptuando aqueles casos nos que a Ley esixa a asistencia dos titulares da patria potestade o tutela

¿Qué medidas de seguridade aplicamos para protexer os teus datos persoais?

Voladuras Carmona SA adoptou os niveis de seguridade de protección dos Datos Persoais legalmente precisos, e procura instalar aqueles outros medios e medidas técnicas adicionais ao seu alcance para evitar a pérdida, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos Datos Persoais facilitados a Voladuras Carmona SA.

Voladuras Carmona SA non é responsable de hipotéticos danos ou perxuicios que poideran derivarse de interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico, motivadas por causas alleas a Voladuras Carmona SA; de retrasos ou bloqueos no uso do presente sistema electrónico causados por deficiencias ou sobrecargas de liñas telefónicas ou sobrecargas no Centro de Procesos de Datos, no sistema de Internet ou noutros sistemas electrónicos, así como de danos que poidan ser causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas fora do control de Voladuras Carmona SA. Isto, con todo, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables

Enlaces a outros sitios web

No sitio web www.voladurascarmona.es pode haber enlaces a outras páxinas web. Ao clicar nun destes enlaces e acceder ao sitio web externo, a visita estará suxeita a política de privacidade de dito sitio web, quedando Voladuras Carmona SA desvinculada de calquera tipo de responsabilidade acerca da súa política de privacidade

¿Cómo utilizamos as cookies?

O sitio web de Voladuras Carmona SA utiliza cookies, aos efectos de optimizar e persoalizar a súa navegación polo mesmo. As cookies son ficheiros físicos de información que se aloxan no propio terminal do usuario, a información recollida mediante as cookies serve para facilitar a navegación do usuario polo portal e optimizar a experiencia de navegación. Os datos recopilados mediante as cookies poden ser compartidos cos creadores das mesmas, pero en ningún caso a información obtida polas mesmas será asociada a datos persoais nin a datos que poidan identificar ao usuario.

Con todo, se o usuario non desexa que se instalen cookies no seu disco duro, ten a posibilidade de configurar o navegador de tal modo que impida a instalación destes arquivos. Para obtener máis información consulte a nosa Política de Cookies

¿Pode modificarse a política de privacidade?

Esta política de privacidade pode modificarse. Recomendamosche que revises a política de privacidade con certa periodicidade.

Proyecto financiado por el KIT DIGITAL