Aviso Legal

En cumprimento co deber de información recollido no artículo 10 da Ley 34/2002, de 11 de Xullo, de Servizos da Sociedad da Información e do Comercio Electrónico, lle informamos co Sitio Web e o portal de Internet www.voladurascarmona.es (en diante, o "Web") é titularidade de Voladuras Carmona SA, con domicilio social en C/Obradoiro nº44, 15190 A Coruña con CIF no A15570740. O presente aviso legal regula as condicións de uso do citado portal de Internet.

Ley aplicable e xurisdicción

Con carácter xeral as relacións entre Voladuras Carmona SA e os usuarios dos sus servizos telemáticos, presentes na web, atópanse sometidas á lexislación e xurisdicción españolas.

As partes renuncian expresamente a xurisdicción que lles puidera corresponder e someten expresamente aos Xuzgados e Tribunais da Coruña para resolver calquera polémica que poida xurdir na interpretación ou execución das presentes condicións contractuais

Aceptación do usuario

Este Aviso Legal regula o acceso e a utilización da páxina web que Voladuras Carmona SA pon a disposición dos usuarios de Internet. Considérase usuario a persoa que acceda, navegue, utilice ou participe nos servizos a actividades da páxina web

O usuario queda informado, e acepta, co acceso a este sitio web non supón, en modo algún, o comezo dunha relación comercial con Voladuras Carmona SA

O acceso e navegación no sitio web por parte do usuario supón a aceptación da totalidade das presentes Condicións de Uso. En caso de desacordo coas condicións debe absterse a usar o sitio web

Acceso ao sitio web

O acceso ao sitio web por parte dos usuarios é de carácter libre e gratuito. Algúns servizos poden atoparse suxeitos a contratación previa do servizo

Contido e uso

A visita ao sitio web por parte do usuario hai de facerse de forma responsable e de conformidade a legalidade vixente, a boa fe, ao presente Aviso Legal e respectando os dereitos de propiedade intelectual e industrial de titularidade de Voladuras Carmona SA ou de calquera outras persoas físicas ou xurídicas

O uso de calquera dos contidos do sitio web con finalidades que sexan ou pudieran ser ilícitas queda totalmente prohibido, así como a realización de calquera acción que cause ou poida causar danos ou alteracións de calquera tipo non consentidas por Voladuras Carmona SA, ao sitio web ou aos seus contidos

O titular da web non se identifica coas opinións expresadas no mesmo polos seus colaboradores. A empresa reservase o dereito de facer sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa Web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que éstos aparezan presentados ou localizados nos seus servidores

Propiedade intelectual e industria

Os dereitos de propiedade intelectual do contido das páxinas web, o seu deseño gráfico e códigos son titularidade de Voladuras Carmona SA e, polo tanto, queda prohibida a súa reproducción, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade que se realice cos contidos da páxina web, nin sequera, aunque se citen as fontes, salvo que se conte co consentemento previo, expreso e por escrito de Voladuras Carmona SA. Todos os nomes comerciais, marcas ou sinais distintos de calquera clase contidos nas páxinas web da empresa son propiedade dos seus donos e están protexidos por ley

Voladuras Carmona SA non concede ningunha licencia ou autorización de uso de ningunha clase sobre os seus dereitos de propiedade intelectual e industrial ou sobre calquera otra propiedade ou dereito relacionado co sitio web, e en ningún caso enténdese co acceso e a navegación dos usuarios imprica unha renuncia, transmisión, licencia ou cesión total nin parcial de ditos dereitos por parte de Voladuras Carmona SA

Calquera uso deses contidos non autorizado previamente por parte de Voladuras Carmona SA considérase un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial e dará lugar as responsabilidades legalmente establecidas. Voladuras Carmona SA reservase o dereito de exercer fronte ao usuario as acciones xudiciais e extrajudiciais que correspondan

Responsabilidade e garantías

Voladuras Carmona SA declara que adoptou as medidas precisas que, dentro das suás posibilidades e ao estado da tecnoloxía, permitan o correcto funcionamento do seu sitio web, así como a ausencia de virus e componentes prexudiciais. Con todo, Voladuras Carmona SA non pode facerse responsable das seguintes situacións que se enumeran a título enunciativo, pero non limitativo

  • A continuidade e disponibilidade dos Contidos.
  • A ausencia de erros en ditos Contidos nin a corrección de calquera defecto que poidera ocurrir.
  • A ausencia de virus e/ou demáis compoñentes prexudiciais.
  • Os danos ou perxuicios que cause calquer persoa que vulnere os sistemas de seguridade de Voladuras Carmona SA.
  • O uso cos usuarios poidan facer dos contidos incluidos na web. En consecuencia, Voladuras Carmona SA non garantiza que o uso cos usuarios poidan facer dos contidos que no seu caso estén incluidos no sitio web, se axusten ao presente aviso legal, nin co uso do sitio web realicese de forma dilixente.
  • O uso por menores de idade do sitio web ou do envío dos seus datos personais sen o permiso dos seus titores, sendo os titores responsables do uso que fagan de Internet.
  • Os contidos aos que o usuario poida acceder a través de enlaces non autorizados ou introducidos por usuarios mediante comentarios ou ferramentas similares.
  • A introducción de datos con erros por parte do usuario ou dun terceiro.

Voladuras Carmona SA poderá suspender temporalmente e sin previo aviso, a accesibilidade ao sitio web con motivo de operacións de mantemento, reparación, actualización ou mellora. Con todo, sempre cas circunstancias o permitan, Voladuras Carmona SA comunicará ao usuario, con antelación suficiente, a data prevista para a suspensión dos contidos

Ademáis, de conformidade cos arts. 11 y 16 da Ley 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (LSSICE), Voladuras Carmona SA comprometese a eliminación ou, no seu caso, bloqueo dos contidos que puideran afectar ou ser contrarios a lexislación vixente, aos dereitos de terceiros ou a moral e ao orden público.

Voladuras Carmona SA utiliza cookies, aos efectos de optimizar e personalizar a súa navegación polo sitio web. As cookies son ficheiros físicos de información que alóxanse no propio terminal do usuario, a información recollida mediante as cookies serve para facilitar a navegación do usuario polo portal e optimizar a experiencia de navegación. Os datos recollidos mediante as cookies poden ser compartidos cos creadores das mesmas, pero en ningún caso a información obtida polas mesmas será asociada aos datos persoais nin a datos que poidan identificar ao usuario

Con todo, si o usuario non desexa que se instalen cookies no seu disco duro, ten a posibilidade de configurar o navegador de tal modo que impida a instalación destes arquivos. Para obter máis información consulte a nosa Política de Cookies

Enlaces (links)

A presenza de enlaces (links) na páxina web de Voladuras Carmona SA cara outros sitios de Internet ten finalidade meramente informativa e en ningún caso supoñen suxerencia, invitación o recomendación sobre os mesmos. Voladuras Carmona SA non asumirá responsabilidade polos contidos dun enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantizará a fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e disponibilidade técnica.

No caso de que en outros sitios web establezanse enlaces ao sitio web de Voladuras Carmona SA, non se entenderá que Voladuras Carmona SA autorizou o enlace ou o contido do sitio web no que se conten o enlace, tampouco poderá incluirse na páxina do enlace contidos inapropiados, difamatorios, ilegais, obscenos ou ilícitos, nin outros contidos que sexan contrarios a legalidade vixente

Voladuras Carmona SA resérvase a posibilidade de contactar co propietario do sitio web no que establezase o enlace se considera que incúmplese a normativa, así como de exercitar as correspondentes accións xudiciais e extraxudiciais.

Modificación das condicións

Voladuras Carmona SA resérvase expresamente o dereito a modificar unilateralmente, total ou parcialmente, sen necesidade de previo aviso, o presente Aviso Legal. O usuario recoñece e acepta que é a súa responsabilidade revisar periódicamente o presente Aviso Legal

Proyecto financiado por el KIT DIGITAL