Accesibilidade

Voladuras Carmona comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://voladurascarmona.es

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co el RD 1112/2018 debido as excepcións e a falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación

 • Falta de conformidade co RD 1112/2018
  A páxina web é totalmente accesible no momento da entrega do proxecto, pero debido a que ten un xestor de contidos, e que os encargados da xestión do mesmo non teñen nocións das limitacións de accesibilidade, o contido dinámico pode verse afectado cando se trate da incorporación de contido con enlaces, imáxenes, tablas e demáis elementos HTML.
 • carga desproporcionada
  Non aplica
 • O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable
  Non aplica

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 13 de xaneiro de 2023

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoevaluación levada a cabo pola empresa desenvolvedora.

Última revisión da declaración: 31 de xaneiro de 2023.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) del RD 1112/2018) como por exemplo:

 • informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web
 • transmitir outras dificultades de acceso ao contido
 • formular calquera outra consulta ou suxerencia de mellora relativa a accesibilidade do sitio web

A través do seguinte formulario de contacto

Pode presentar:

 • unha queixa relativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018 ou
 • unha Solicitude de Información accesible relativa a:
  • contidos que están excluidos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 según o establecido polo artigo 3, apartado 4
  • contidos que están exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impoñer unha carga desproporcionada

Na Solicitude de información accesible, débese concretar, con toda claridade, os feitos, razóns e petición que permitan constatar que se trata dunha solicitude razonable e lexítima.

A través da Instancia Xenérica da Sede electrónica do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, así como do resto de opcións recollidas na Ley 39/ 2015, de 1 de outubro, do Procedimento Administrativo Común das Administracións Públicas

As comunicacións, queixas e solicitudes de información accesible serán recibidas e tratadas polo responsable da empresa en materia de accesibilidade

Procedemento de aplicación

Se unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou queixa, ésta fora desestimada, non estuvese dacordo coa decisión adoptada, ou a resposta non cumprira os requisitos contemplados no artigo 12.5, a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación. Igualmente poderase iniciar unha reclamación no caso de que transcurrira o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta.

A reclamación pode ser presentada través da Instancia Xenérica da Sede electrónica do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, así como no resto de opcións recollidas na Ley 39/ 2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
As reclamacións recibiranse e trataranse polo responsable da empresa en materia de accesibilidade

Proyecto financiado por el KIT DIGITAL